Obavijest o nadmetanju - Rekonstrukcija objekta – „Oružarna"

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma za izvođenje građevinskih radova rekonstrukcije objekta "Oružarne" u Karlovcu.

 Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S 0F2-0034432. 

Napomena: Uvid u pokrenute postupke javne nabave Karlovačke županije svi zainteresirani mogu ostvariti putem poveznice ON-line popis objava na web stranici Narodnih novina.

Sve informacije o postupcima javne nabave moguće je dobiti na broj telefona 047/666 -285.

Glavni projekt i pripadajući tehnički opisi i nacrti nalaze se u Prilogu VI. Dokumentacije o nabavi i čine njezin sastavni dio. U svrhu učitavanja navedenog Priloga u EOJN RH, isti je razdvojen na više dijelova u .rar formatu koje je, za potrebe pristupa i pregleda dokumenata, potrebno istovremeno preuzeti na računalo te pohraniti na isto mjesto na računalu.

Uz objavu na EOJN RH, Glavni projekt i pripadajući tehničke opise i nacrte moguće je preuzeti na sljedećem linku:

http://karlovacka-zupanija.com/wp-content/uploads/2021/09/ORU_rek.zip