Vijesti     -     Kontakti

Ured župana

Nacionalne manjine

Nacionalne manjine

U okviru Ureda župana obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.

Nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i žele ih očuvati.

U javnom životu Karlovačke županije manjine sudjeluju putem vijeća/predstavnika nacionalnih manjina i putem svojih udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina i imaju dugu tradiciju djelovanja. Sukladno članku 28. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Karlovačka županija osigurava sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalnih manjina. Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Karlovačke županije planirana su u Proračunu Karlovačke županije za 2021.g. u iznosu od 290.180,00 kuna.

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost