Nacionalne manjine

U okviru Ureda župana obavljaju se poslovi provedbe zakonskih i drugih propisa u području ostvarivanja i zaštite ljudskih i manjinskih prava, te suradnje s vijećima, institucijama, udrugama i drugim predstavnicima nacionalnih manjina.

Nacionalna manjina je skupina hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni članovi imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja različita od drugih građana i žele ih očuvati.

U javnom životu Karlovačke županije manjine sudjeluju putem vijeća/predstavnika nacionalnih manjina i putem svojih udruga koje njeguju jezik, običaje, kulturu i folklor nacionalnih manjina i imaju dugu tradiciju djelovanja. Sukladno članku 28. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Karlovačka županija osigurava sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, uključujući sredstva za obavljanje administrativnih poslova za njihove potrebe, a mogu se osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti utvrđenih programom rada vijeća nacionalnih manjina. Sredstva za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Karlovačke županije planirana su u Proračunu Karlovačke županije za 2021.g. u iznosu od 290.180,00 kuna.