Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za opću upravu

Matični uredi

Matični uredi

OBAVIJETI I UPUTE ZA STRANKE

PRIJAVA ROĐENJA (Roditelji moraju priložiti osobne iskaznice, karticu tekućeg računa roditelja)

Određivanje osobnog imena

Osobe koje su prema Zakonu o osobnom imenu (Narodne novine 118/12, 70/17 i 98/19) ovlaštene odrediti ime i prezime djetetu dužne su to učiniti u roku od 30 dana od dana rođenja djeteta.

Osobno ime djetetu određuju roditelji sporazumno.

Izvaci iz državnih matica i potvrde o pojedinim podacima ili o pojedinim činjenicama upisanim u državne matice izdaju se na zahtjev osoba koje imaju pravni interes.
(članak 43. Zakona o državnim maticama)

Pravo uvida u državne matice, u nazočnosti matičara dopustit će se osobi na koju se ti podaci odnose ili članovima uže obitelji ili usvojitelju odnosno skrbniku, a drugoj osobi samo kad ima za to na zakonu zasnovan pravni interes.
(članak 44  Zakona o državnim maticama)

MATICA VJENČANIH

Sklapanje braka u građanskom obliku

Brak se sklapa u građanskom obliku pred matičarem.
Za sklapanje braka u građanskom obliku nevjesta i ženik svoju namjeru sklapanja braka osobno prijavljuju matičaru, nadležnom za mjesto u kojem žele sklopiti brak. Matičar, u dogovoru s nevjestom i ženikom, određuje dan za sklapanje braka i to, u pravilu, u razdoblju od tridesetog do četrdesetpetog dana od dana prijave namjere sklapanja braka.

Ukupan iznos troškova koje su ženik i nevjesta dužni platiti iznose 210,00 kn upravnih pristojbi za sastavljanje zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka te za sam čin sklapanja braka pred matičarem.

Sklapanje braka izvan službene prostorije

Brak se može sklopiti i izvan službene prostorije, o čemu se podnosi zahtjev matičaru matičnog ureda koji je najbliži mjestu u kojem se brak namjerava sklopiti. Za sklapanje braka izvan službene prostorije plaća se naknada prema Pravilniku o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije. Mjerila za određivanje visine naknade su udaljenost mjesta sklapanja braka od službene prostorije, vrijeme sklapanja braka, te sklapanje braka izvan tjednog radnog vremena tijelo državne uprave sukladno propisima te na blagdan i neradne dane što su utvrđeni zakonom kojim se uređuju blagdani i neradni dani u RH. Osnovica za izračun visine iznosa naknade čini prosječna brutto plaća po zaposleniku u RH prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanja braka. Naknada za sklapanje braka izvan službene prostorije uplaćuje se isključivo uplatnicom.

Sklapanje braka u vjerskom obliku
Nevjesta i ženik, koji žele sklopiti brak u vjerskom obliku dužni su, od matičara koji je nadležan za područje na kojem se nalazi vjerska zajednica pred čijim službenikom žele sklopiti brak zatražiti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka koje su propisane Obiteljskim zakonom.
Nevjesta i ženik za sklapanje braka u vjerskom obliku prilažu državne biljege u iznosu od 70,00 kuna za sastavljanje zapisnika o prijavi namjere sklapanja braka.
Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku važi tri mjeseca od dana izdavanja.

MATICA UMRLIH

Činjenica smrti prijavljuje se usmeno ili pismeno matičaru matičnog područja kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je umrli nađen i to u roku od 3 dana od dana smrti.
Prigodom prijavljivanja činjenice smrti mora se podnijeti potvrda o smrti koju izdaje liječnik ili druga ovlaštena osoba za utvrđivanje smrti.
Matičar kojemu je prijavljena činjenica smrti sastavlja smrtovnicu s potrebnim podacima o umrlom, njegovoj imovini i nasljednicima radi pokretanja ostavinskog postupka.

IZDAVANJE DOMOVNICA

Domovnica se izdaje na zahtjev osobe koja ima pravni interes.

Stranke mogu putem sustava e-Građani pristupiti usluzi e-Matice koja omogućava ispisivanje elektroničkih zapisa iz matice rođenih, matice vjenčanih i evidencije o državljanstvu, a koji se mogu koristiti pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

OBRASCI - MATIČNI URED:

Odluka o sklapanju životnog partnerstva

Odluka o određivanju službenih prostorija za sklapanje braka

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost