Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za gospodarstvo

Komunalni poslovi, promet i infrastruktura

Komunalni poslovi, promet i infrastruktura

OPIS DJELATNOSTI:

 • praćenje propisa iz područja komunalnog gospodarstva, vodnog gospodarstva i prometa, te postupanje po istima u dijelu propisane nadležnosti Županije,
 • praćenje potreba za ulaganjem prometnu, vodno komunalnu i ostalu komunalnu infrastrukturu na području Županije,
 • suradnja sa jedinicama lokalne samouprave i ostalim nadležnim subjektima u cilju provedbe programa i projekata izgradnje, rekonstrukcije, modernizacije i sanacije objekata i uređaja prometne, vodno komunalne i ostale komunalne infrastrukture, te praćenje realizacije projekta od interesa za razvoj Županije, iz navedenih sektora,
 • praćenje namjenskog trošenja sredstava Proračuna Karlovačke županije i izvršenja ostalih ugovornih obveza temeljem ugovora o sufinanciranju zaključenih između Županije i pojedinih nositelja projekata (Razvojni fond Karlovačke županije, Projekt vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Plitvička jezera, i dr.)
 • provođenje aktivnosti u cilju provedbe Plana navodnjavanja Karlovačke županije,
 • suradnja sa Županijskom upravom za ceste (izvanproračunski korisnik u nadležnosti UO za gospodarstvo (financijski planovi)),
 • provođenje upravnog postupka u predmetima izdavanje dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, u predmetima izmjena voznih redova na linijama i predmetima obustave prijevoza na linijama,
 • vođenje Upisnika izdanih dozvola,
 • obavljanje ostalih poslova u svezi županijskog linijskog cestovnog prijevoza putnika, praćenje stanja javnoga prijevoza putnika na području Županije i predlaganje mjera za unapređenje, te suradnja sa Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Karlovac i ostalim relevantnim subjektima,
 • praćenje stanja u području željezničkog prometa i koordinacija prilikom izrade nacrta voznog reda,
 • poslovi u cilju unapređenja sigurnosti u prometu (administrativno tehnički poslovi za Savjet za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije),
 • ostali poslovi iz područja prometa,
 • priprema izvješća i drugih akata za potrebe rada Župana i Županijske skupštine

Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 4)
Upisnik izdanih dozvola (Knjiga 5)
Vozni redovi (knjiga 4)
Vozni redovi (knjiga 5)


PROMET

 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza
 • licencije za obavljanje autotaksi prijevoza
 • licencije za obavljanje kolodvorskih usluga
 • licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe
 • izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe
 • provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke
 • sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru
 • izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama

ZNAK PRISTUPAČNOSTI

 • donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom

OBRASCI:

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost