Vijesti     -     Kontakti

Ured župana / Vijeće srpske nacionalne manjine

Dokumenti

Dokumenti

Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke Županije za 2023. godinu

FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG FINANCIJKOG IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2022. - 31. PROSINAC 2022.


ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2022. - 30. LIPANJ 2022.
Polugodišnji Izvještaj - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunsklh korisnika
Tromjesečni Izvještaj - Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunsklh korisnika

 

ODLUKA O USVAJANJU I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

ODLUKA O USVAJANJU III. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

 

ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA (GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA) ZA 2021. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2021. - 31. PROSINAC 2021.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2021. - 31. PROSINAC 2021.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

 

Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke Županije za 2022. godinu

 

Odluka o usvajanju III. Rebalansa Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije za 2021. godinu
Prijedlog Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije za 2021. godinu i projekcija Plana za 2022. i 2023. godinu


Odluka o usvajanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna financijskog Plana Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke županije za 2021. godinu

Program rada Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke Županije za 2021. godinu
Izvještaj o radu Vijeća srpske nacionalne manjine Karlovačke Županije u 2020. godini

 

ODLUKA O USVAJANJU ZAVRŠNOG RAČUNA (GODIŠNJEG FINANCIJSKOG IZVJEŠTAJA) ZA 2020. GODINU
 

POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2020. - 30. LIPANJ 2020.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2020. - 30. LIPANJ 2020.
BILJEŠKE UZ POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2020. - 30. RUJAN 2020.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2020. - 30. RUJAN 2020.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2020. - 31. PROSINAC 2020.
IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2020. - 31. PROSINAC 2020.
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE: 01. SIJEČANJ 2020. - 31. PROSINAC 2020.

STATUT VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

POSLOVNIK O RADU VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

PRAVILNIK O RADU

 

 

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost