Vijesti     -     Kontakti

Ured župana

Civilna zaštita

Civilna zaštita

Načelnik:


Josip Ribar, viši stručni suradnik za poslove zaštite na radu, vatrogastvo i razminiranje
Adresa: A. Vranyczanya 4, 47000 Karlovac (prizemlje)
Telefon; 047/666-155
E-mail adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.STOŽER CIVILNE ZAŠTITE KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Kontakt: 091 4793 103
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Koordinira povjerenim poslovima na način da pruža potporu u osiguranju pravilnog, točnog i pravovremenog izvršenja poslova vezanih uz vatrogastvo, civilnu zaštitu i zaštitu na radu.
  • Sudjeluje u organizaciji poslova iz djelokruga Županije koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
  • Proučava i prati propise te njihovu primjenu iz područja civilne zaštite, zaštite od požara i zaštite na radu. Sudjeluje u izradi procjena i planova te drugih akata koji se odnose na civilnu zaštitu, zaštitu od požara i zaštitu na radu sukladno zakonskim i podzakonskim aktima.
  • Koordinira suradnju županijskih tijela i operativnih snaga civilne zaštite s područja Županije, te prati njihov rad.
  • Prati osnivanje i popunu dodatnih snaga civilne zaštite te organiziranje sudjelovanja volontera u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.
  • Organizira te rukovodi radom Stožera civilne zaštite Karlovačke županije.
  • Sudjeluje u provođenju osposobljavanja službenika i namještenika za rad na siguran način kao i zaštitu od požara.
  • Prati problematiku elementarnih nepogoda te sudjeluje, u koordinaciji sa jedinicama lokalne samouprave, u proglašenju elementarne nepogode.

Zakonska regulativa:


Zakon o sustavu civilne zaštite, NN br. 82/2015, 118/2018 i 31/2020

Zakon o zaštiti od požara NN  br. 92/10  

Zakon o vatrogastvu, NN br. 125/19

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, NN br. 16/19

Zakon o zaštiti na radu, NN br. 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18

Karlovačka županija - Procjena rizika od velikih nesreća 

Karlovačka županija - Žaštita na radu - Procjena rizika

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost