Vijesti     -     Kontakti

Ustrojstvo / Upravni odjel za opću upravu

Besplatna pravna pomoć

Besplatna pravna pomoć

 

Prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novina broj 143/13, 98/19) svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.

Pravna pomoć ostvaruje se kao primarna ili sekundarna pravna pomoć.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi, ovlaštene udruge i pravne klinike, a sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Postupci u kojima se može odobriti korištenje pravne pomoći

Primarna pravna pomoć koja obuhvaća davanje opće pravne informacije i pravnog savjeta, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava io međunarodnim organizacijama i zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima te pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješenju spora, može se odobriti u pod uvjetom da podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari, da mu pravna pomoć nije osigurana po odredbama posebnih propisa, da su mu materijalne prilike takove da bi angažiranje stručne pravne pomoći ugrozilo njegovo uzdržavanje i uzdržavanje članova kućanstva i ako podneseni zahtjev nije očito neosnovan.

Primarna pravna pomoć ostvaruje se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.

Sekundarna pravna pomoć koja obuhvaća davanje pravnog savjeta, sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnike pred poslodavcem, sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima te pravnu pomoć u mirnom rješenju spora, može se odobriti u postupcima u svezi s stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka, u postupcima iz radnih odnosa, u postupcima iz obiteljskih odnosa osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku djecu ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti, u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupaka za koje se može odobriti pravna pomoć, u postupcima mirnog rješenja spora i ostalim sudskim postupcima kada takova potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva.

Sekundarna pravna pomoć može se ostvariti pod uvjetom da je riječ o složenijem postupku, da podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam se zastupati, da su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takove da bi angažiranje odvjetnika moglo ugroziti njegovo uzdržavanje i članova kućanstva, da nije riječ o obijesnom parničenju, da podnositelju zahtjeva nije odbijen zahtjev u posljednjih šest mjeseci zbog namjernog davanja netočnih podataka i ako podnositelju zahtjeva nije osigurana pravna pomoć na temelju posebnih propisa.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća i oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva time da se vodi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva time da se vodi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.

Imovno stanje podnositelja zahtjeva

Sekundarna pravna pomoć odobriti će se bez utvrđivanja imovnog stanja: djeci u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima radi ostvarivanja prava djeteta na uzdržavanje, žrtvi kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena, ako je osoba korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je utvrđeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi ili osoba kojoj je utvrđeno pravo na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

U svim ostalim situacijama pravna pomoć će se odobriti kada imovno stanje podnositelja zahtjeva i članova njegovog kućanstva odgovara slijedećim uvjetima:

a) ako ukupni prihodi podnositelja zahtjeva i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice i

b) ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica.

Pravna pomoć odobriti će se i ako nisu ispunjene navedene pretpostavke:

  • ako podnositelj zahtjeva iz objektivnih razloga ne može raspolagati ukupnim prihodima i imovinom i

  • ako dio ukupnih prihoda i imovine kojim podnositelj zahtjeva može raspolagati ne prelazi iznose za odobravanje pravne pomoći temeljem imovinskog stanja podnositelja zahtjeva.

Postupak za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć

Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva na propisanom obrascu Uredu državne uprave u karlovačkoj županiji (za sve podnositelje zahtjeva koji na području županije imaju prebivalište ili boravište), 47000 Karlovac, Ambroza Vraniczanya 6. Zahtjev se predaje uredno i čitko popunjen osobno ili preporučeno poštom. Uz zahtjev se obavezno prilaže pisana izričita suglasnost podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i ukupnim prihodima.

Za neistinito prikazivanje podataka o imovini i drugim činjenicama podnositelj zahtjeva je kazneno i materijalno odgovoran.

O zahtjevu Ured državne uprave karlovačke županije odlučuje rješenjem. U rješenju o odobravanju sekundarne pravne pomoći ured određuje i odvjetnika koji će pružiti pravnu pomoć prema redosljedu navedenom u popisu odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje karlovačke županije.

Na podnošenje zahtjeva i na rješenje ureda ne plaćaju se upravne pristojbe


Sve informacije u vezi s primjenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti u Uredu na adresi: 47000 Karlovac, Križanićeva 11 ili na 047/666-240, 047/666-218 (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), 047/666-239 (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), 047/666-219 (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.), 047/666-121.

 

OBRASCI - BPP:

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: pisarnica@kazup.hr

Pristupačnost