Vijesti     -     Kontakti

Održana dva javna izlaganja u sklopu javne rasprave o prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke Županije

Javna rasprava VI. ID PPKŽ 1U sklopu ponovne Javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke Županije, koja se provodi od 05. rujna 2022. godine do 04. listopada 2022. godine, dana 21. rujna 2022. godine održana su dva javna izlaganja, u jutarnjem terminu s početkom u 10 h i popodnevnom terminu u 18 h, kako bi svi zainteresirani imali priliku aktivno sudjelovati u javnom izlaganju u sklopu ponovne javne rasprave te dobiti odgovore na pitanja koja ih zanimaju.

Javna izlaganja otvorila je županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin, a vodila ih je pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš Marina Jarnjević. Na javnim izlaganjima sudjelovala je Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije kao izrađivač Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije te izrađivači Strateške studije Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba.

Ovaj postupak započeo je Odlukom o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije od 20. rujna 2019. godine. Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije na okoliš od 16. listopada 2019. godine te Odlukom o sadržaju Strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije od 16. siječnja 2020. godine započeo je postupak izrade strateške studije utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije.

Zaključkom županice od 22. prosinca 2020. godine utvrđen je Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za javnu raspravu te je od 04. siječnja 2021. godine do 03. veljače 2021. godine provedena javna rasprava te izrađeno Izvješće o provedenoj javnoj raspravi.

Nakon Javne rasprave donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije od 26. ožujka 2021. godine zbog naknadno zaprimljenih zahtjeva te potrebe da se izmjenama i dopunama planiraju zahvati za koje se ovim Planom određuje neposredna provedba. Sukladno tome, donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju Strateške studije od 20. listopada 2021. godine.

Zaključkom župana od 19. kolovoza 2022. godine utvrđen je Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije za ponovnu javnu raspravu, a sva dokumentacija objavljena je na stranicama Karlovačke županije:

Obavijest o provođenju ponovne javne rasprave o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije i Strateškoj studiji o utjecaju na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije (kazup.hr)

 

Informacije

Adresa:
A. Vraniczanya 2, Karlovac

Telefoni:
centrala: 047/ 666-111
tajnica župana: 047/666-101
tajnica zamjenika župana: 047/666-100
tajnica zamjenika župana: 047/666-102

Radno vrijeme:
7,00 do 7,30 - 15,00 do 15,30
(klizno radno vrijeme)

Dnevni odmor: 10,30 - 11,00

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Karlovačke županije

E-mail: zupan@kazup.hr

Pristupačnost